Huwelijkakte van Egbert Johannes de Groot en Alida Schonewagen

Huwelijksakte

 

 

Huwelijksakte van Egbert Johannes de Groot en Aaltje Schonewagen

Transcriptie

Op heden den 2de februari des jaars 1832 des middags ten 12 ure zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den burgerlijken der stad Hoorn verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan
Egbert Johannes de Groot, oud 30 jaren, van beroep schippersknecht, geboren op het eiland Juist in Oost-Vriesland, wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Berend Jacobs de Groot, overleden, en van Rhena Mos, het schippersbedrijf uitoefenende, wonende mede te Amsterdam, bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig en daartoe hare toestemming gevende. En
Aaltje Schonewagen, oud 33 jaren, winkelierster, geboren en wonende binnen deze stad, weduwe van Pieter Kool, meerderjarige dochter van Pieter Adriaans Schoonewagen, overleden, moeder Etje Blaauw, zonder beroep, en gelijks te Hoorn woonachtig, mede bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig en daartoe toestemming gevende.
De vooafgaande Acten, welke nevens het zesde hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek volgens de Wet voorgelezen zijn, bestaande in de afkondigingen alhier alsmede binnen de stad Amsterdam zonder oppositie gedaan en de geboorteextracten van den bruidegom en  van de bruid en de doodenactes van Pieter Kool, Berend Jacobs de Groot en Pieter Schoonwagen en extracten van het register van aangenomen familienamen, binnen de stad Hoorn waaruit blijkt dat Pieter Adriaansz op den 29ste october 1813 heeft verklaard tot familienaam aan te nemen Schonewagen. Woordelijk in een certificaat van den Heer Gouverneur van de Provincie Groningen daaruit geconstateerd dat de comparant ter ene aan de wet op de nationale militie behoorlijk heeft voldaan.
waarna wij hun ieder afzonderlijk hebben afgevraagd of zij elkander aannamen als man en vrouw hetwelk door hun ieder in het bijzonder met Ja beantwoord zijnde hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd, alles ingevolge de wet en in tegenwoordigheid van

Willem de Jong oud 44 jaren, tuinman, Dirk Jan Reck oud 60 jaren, silversmid, Pieter Schonewagen, oud 45 jaren kleedermaker en Jan Schonewagen oud 43 jaren, schoenmaker, allen wonende binnen deze stad en zijnde de beide eerstgenoemde  goede bekenden van den bruidegom en de twee laatstgenoemde getuigen broeders der bruid.

 

top  
back
  home