Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

Notariële akten over schepen van Jacob Jacobs de Groot


Gegevens over lading en schip van schipper Jacob Jacobs de Groot.

    • 1761: een contract (transportvoorwaarden) tussen een bevrachter en schipper Jacob Jacobs de Groot op zijn kofschip "De Juffrouw Maria" voor een reis naar Gothenburg en weer terug.
    • 1762: Een akte over schade aan de lading en de oorzaken daarvan tijdens de terugreis van Koningsbergen naar Amsterdam met het schip "De Jonkvrouw Maria" en schipper Jacob Jacobs de Groot.
    • 16 mei 1763: een machtiging van schipper Jacob Jacobs de Groot (komend met zijn kofschip "De Juffrouw Maria" van een reis naar Gothenburg) aan derden om zijn zaken te regelen.
    • 1764: Door nattigheid schade aan de lading op het schip de Sibbelina Hillegonda. 't Vlie, Vlecker, Noord Zee, Dantzig, Sont.
    • 1767: Een akte over schade aan de lading en de oorzaken daarvan tijdens de terugreis van Danzig (Gdansk) naar Amsterdam met het schip "Sibilla en Hillegonda" en schipper Jacob Jacobs de Groot.

Een akte uit 1763 ter machtiging van personen door schipper Jacob Jacobsz de Groot

 


Transcriptie

Blad 1:
Op heeden den 16. Maij des jaars 1763 compareerde voor mij Jan Verleij Notaris Publicq bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd, binnen Amsterdam Resideerend

Blad 2:
Schipper Jacob Jacobsz de Groot varende het schip genaamd de Jonkvrouw Maria laatst gekomen van Gottenburg wonende hij comparant in Dockum, dog sijnde thans passant binnen dese stad.

Dewelke verklaarde bij desen te constitueren en magtig te maken de heeren Fockes en van Heijnen wonende alhier.

Omme in alle gevalllen sijn Comparants Persoon te representeren en soo van reeds gedane als nog te doene Rijsen met het voorst schip soo lange hij Comparant het selve als schipper zal voeren van een ijgelijk te Eijsschen vorderen en ontfangen alle 't gene hem Comparant voor vragt Penningen ordinaire en extraordinaire averijen ongelden ligdagen of andersints bevonden sal worden te competeren ingevolge de cognossementen, Rekeningen of andere beschijden van alle ontfangst behoorlijke Quitantie


Transcriptie

Blad 3:
Quitantie te verleenen met een iegelijk te kunnen Liquideren en adjusteren, mitsgaders worden Transigeren of Compromitteren des nootsakelijke Regten te ageren en sijn Comparantes saken voor alle Regters, geregten en Regts Collegien waar te nemen, uijt te voeren en te vervolgen tot denlijk sijnde en Executie toe arresten op personen en goederen te doen, die te vervolgen en ook weder te ontslaan, alle gerequireerde Cautien te stellen en de borgen weder te beloven te bevrijden, anders ook domicilium te kiezen en voorts hierin als buijten Regten nog alles meer te doen en verrigten 't geen vereijst sal worden en hij Comparant
selfs present sijnde soude konnen tegen doen met magt van substitutie mede serv buijten Regten: Ende voor soo verre door de Geconstitueerde nog geen substitutie sal sijn gedaan, soo Constitueerde hij Comparant inmiddels tot sijn gemagtigde A. D. Lites D Erwin van Wijlers

Blad 4:
Belovende van waarden te sullen houden en doen houden alle 't gene uijt kragte deses sal worden gedaan en verrigt onder verband als na Regten

Gepasseert in Amsterdam voornoemd present Hermanus Volkerts en Jan Joachim Hägg als getuijgen

Jacob Jacobs De Groot
Harmanus Volkerts
Jan Joachim Hägg
Jan Verleij, Notaris


 Route: Amsterdam/Dokkum - Göteborg

 


schipper Jacob (35j) komend van Gothenburg (Zweden), wonende in Dokkum.
(Zijn vrouw Stientje, 29j, en dochter Engel, 8 jr, woonden op het waddeneiland Juist)

 

Bron: Notariële Akten Stadsarchief Amsterdam

 


top back home

 

 

^