Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

Notariële akte van 16 feb. 1772 met Jan Jacobs de Groot

Betreffende het ophalen van hennep en/of talk uit St Petersburg (Rusl.) en deze te transporteren naar Rouen (Fr).
Aktes over lading en schip van schipper Jan Jacobs de Groot (broer van onze voorvader Jacob).

  • 16 feb 1761: schip De Twee Gesusters, zware stormen, porselein gebroken, lading nat. Reis: Gottenburg, Coxhaven, Frijborgh, Memersbalg, Delftsziel, 't Vlie.
  • 23 mei 1772: Schip de Twee Gezusters. Transportovereenkomst voor de reis: Amsterdam , St Petersburg, Rouen. Verder genoemd: Croonstad (30 km ten Westen van St Petersburg) en Dokkum (gekozen woonplaats, want zijn gezin woont op Juist)


Transcriptie

Blad 1:
Op den 23: Maij des jaares 1772 compareerden voor mij Cornelis van Hemrigh; openbaar notaris te Amsterdam bij den Hove van Holland Geadmitteerd.

De Heer Henry Hope; vooren in den naam van zijne Compagnie van Negotie, gaande ten name van Hopes Compagnie, wonende binnen deze Stad, bevragter, ter ene zijde.

En Schipper Jan Jacobsz de Groot van Dokkum voerende het Schip genaamd "de twee gezusters", groot circa 70 roggelasten; leggende jegenwoordig voor deze Stad, vervragter ter andere zijde;

Ende Verklaarden wegens de Bevragting van het gemelde schip, met den anderen geascordeert en overee gekomen te zijn; in manieren als volgt, namelijk:
Dat de schipper met zijn voorschreven schip, ten spoedigsten en bij de eerste gelegenheid van weer en wind, van hier Ballast scheeps of met met Pannen of steen tot ballast, de vragt voor den schipper: zal vertrekken en zeilen direct naar St Petersburg om aldaar, na behouden arrivement zijn schip leveren hegt, digt welgecalfaat en tot de nabeschreven reize in allen opzigten na behoren voorzien en geequipeert, als wanneer het zelve schip door der Bevragters Corresspondenten te St Petersburg zal worden beladen met Hennip of Talk of beide soorten; tot de volle en bekwame Lading toe welke de schipper aldaar in zijn schip zal innemen; dat het schip alzo beladen zijnde de schipper daar mede ten aller eersten van St Petersburg zal vertrekken ...


Transcriptie

Blad 2:
... en zeilen direct naar Rouen en aldaar na behouden arrivement zijnde te St Petersburg ingenomene Lading aan der Bevragters Correspondenten getrouwelijk te senden na behoren uitleveren; waarna de vragt verdiend en het schip weder vrij zal zijn; En dat na hetzelve arrivement en getrouwe uitlevering en verder of anders niet; de correspondenten van de bevragter aan den Schipper of deszelfs regt hebben de te Rouen zullen opleggen, voldoen en betalen voor vragt van St. Petersburg ter waarde 42 guldens van ieder last van zestig pond rijn Hennip, 36 guldens van ieder last van 60 pond halve rijn hennip en 45 guldens van ieder Last van 120 pond Talk, mitsgaders boven dezelve vragt 15% eens voor alle ordinaire avarije en ongelden, zo op de lading als Legplaats en gedurende de gantsche vrijagieren nog 31 guldens en 10 stuivers eens tot een Caplaken (= extra beloning in de vorm van geld of goed) voor den schipper, alles hollands courant geld of de waarde van dien, volgens als van zijnde wisselcoursen.
Wijders is geconstitueert dat de schipper met zijn schip ten dienste van de bevragters, of derzelver Correspondenten, zo te St Petersburg tot het innemen der lading, als te Rouen tot de lossing te zamen zal moeten blijven leggen 42 agtereenvolgende legdagen, de legdagen in te gaan te St Petersburg nadat de schipper van zijn arrivement aldaar kennis aan der Bevragter Correspondenten zal hebben gegeven en het schip tot het innemen van de lading gereed zal zijn en eerder niet, en te Rouen, na ...

Blad 3:
.. dat de schipper van zijn arrivement aldaar ook kennisse aan der Bevragters Correspondenten gegeven heeft en het schip tot de lossing gereed zal zijn, e mede eerder niet, en in gevalle het zelve schip door de Bevragter of derzelver Correspondenten te St Petersburg tot de lading en te Rouen tot de Lossing te zamen langer dan te voorzien, de 42 dagen mogte verder opgehouden zal de schipper voor ieder langer legdag genieten 15 guldens, mede Hollands geld of de waarde van dien volgens cours van Wisselen.
Nog is geconstitueert dat de onkosten van het afbrengen der Lading van St Petersburg naar Croonstad, zullen zijn voor rekening van den schipper, als mede dat de schipper zijn schip behoorlijk zal guarnieren met delen zijnen kosten en dat daartegens de matten om te behangen zullen worden gefourneerd door der Bevragters Correspondenten.
En is eindelijk bedongen dat de schipper zich omtrent de Bediening van zijn schip zo te St Petersburg als te Rouen zal moeten adresseren aan der Bevragters Correspondenten.


Transcriptie

Blad 4:
Op alle welke conditien deze bevragting is gesloten verbindende de hier eerste comparant zich tot inlading van voornoemde lading en voorts de lading zelve en de schipper zijn voorschreven schip en gereedschappen van dien.

Gepasseert in Amsterdam en presentie van Jacob Perunier en Jan Hindriks Nieuwenhuijs als getuigen

Met o.a. de handtekening van schipper Jan Jacobs de Groot (broer van onze voorvader Jacob).

J.H. Nieuwenhuijs

Corn van Homrigh, notaris


Notaris
In het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam (stadsarchief Amsterdam) is meer over notaris Cornelis van Homrigh vermeld: In 1744 werd hij benoemd tot notaris. Cornelis heeft zijn vak lang uit mogen oefenen, want hij is tot zijn overlijden in 1802 werkzaam geweest als notaris. In 1751 trouwde Cornelis met Anna Jacoba Bitter (geboren in 1729). Samen kregen ze zes kinderen met wie hij in zijn huis/kantoor aan de Herengracht woonde. Cornelis' zoon Willem heeft het ambt van hem overgenomen en werd benoemd tot notaris in 1791.

Rampjaar
Het jaar 1772 van deze akte werd het rampjaar genoemd (het andere was in 1672). Er brak toen een grote financiële crisis uit in Amsterdam

 


Kroonstad 30 km van St Petersburg (via @meesterhenkvink 2015)


Van Le Havre via de Seine naar Rouen

Bronnen

 • Stadsarchief Amsterdam
  • archiefcode akte 85261
   notitie Schip de Twee Gezusters St Petersburg Rouen Croonstad Dokkum
   voornaam Jan Jacobsz
   tussenvoegsel de
   achternaam Groot
   datum 1772-05-23
   bitpub-ID 13.835.058.344.104
 • google maps
 • wikipediatop back home

 

 

^