Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

Instructies voor de voogd van Juist

 

Voogd: Ulrich Ubben, 1779

Instructies eilandvoogd

Instructies eilandvoogd vervolg

 

Instructies eilandvoogd vervolg2Bron: Archief Aurich (Dld)

 

Transcriptie:

Instructies

Uit Naam en van wegen Zijne Koningl. Majesteit van Pruisen, Onzen Allergenadigsten Heer, en in Conformitaat des Hoogsten respect: dd Berlin den 31. Nov a.o. word hiermede beoirkondet, dat Ulrich Ubben de Voogd op het Eijland Juist in plaats van den naar Nordeneij verplaatste Veldhusen wederom besteld en aangenomen is, en dezelve daartoe nochmals hiermede besteld en aangenomen en zijns Gedragshalven met volgende word voorzien

 1. zoodanig, dat hij Hoogstgeachte Zijne Majesteit en Zijn gansch Konigl. Huis altoos getrouw, toegedaan en tegenwoordig zijn en Derzelvs Best,
  zooveel aan hem is zoeken en bevorderen, Naadeel en Quaat is tuschen naar zijn best Vermogen hinderen en afkeeren, of als in zijne Magt niet en waare, zulks, zonder het minste daarvan te verschwijgen, den Amtsverwalter in Norden bekend maken en openleggen, niet minder, die hen voorgezelt zijn allen verschuldigen respect en Gehoorzaam bewijzen zal.
 2. In 't bijzonder zal hij op het Eijland Juist genauwe en trouwe Agt geven, dat dezelve niet in Afgang kome veeltemeer conferreerd, verbeterd en gelden geheeven worde
 3. Zal hij de Heerschappelijke Intreden, welke van de Inwoonderen aldaar moeten afgedragen worden ter rechter Tijd ongezuimt of vanzelve of op Bevel van den Ambtsverwalter invorderen en aan de Renteij in Norden als 't behoord in te leveren, ook voor 't overige, zowel in Renteij als andere Zaken hem dienstig en gehoorzaam zijn.
 4. Als hij op eene bequame Gelegenheid den Aanwas der Insel Juist te verbeteren en te vermeerderen mogte gewaren, zal hij zulks gebeurlijk in Agt nemen, en den Konigl. Krijgs en Domainen Camer of ene Ambstsverwalter te Norden kennis geven.
 5. Bij strandgevallen van een of ander schip met goederen zal hij uit hoofde van zijns Eeds, van 't Begin tot het Einde beneffens twee Lands Inwoonderen bij de Berging zijn en verblijven insgelijks met de Pastor goede Ordonnantie en neerstig daar ophouden, dat Zijne Koningl. Majesteit of anderen tot zijn doel, niets daarvan ontvreemd, verborgen of gestolen, veel temeer alles regt en redelijk zonder Onderschluipen connivens aangegeven, van hem en den Pastor, en 2 Inwoonderen gespecificeerd, aan eenen Plaats in Zekerheid gebragt worde en daarvan aan den Ambtsverwalter ongezuimd gerapporteerd, bovendien op de Strand gevallen ten Allen Tijden behoorlijk naageleevd worde.
 6. Zal hij jaarlijks tenminsten Viermaal met toetrekking van 2 of 3 Personen 't Eijland omlopen en in Ogenschijn neemen, ook daarvan ieder keer, zooals hij 't Eijland bevonden den Ambtsverwalter of schrift- of mondelijke Reken geven, en wel tot Conservatie van 't Eijland dienstig voorgenomen kan worden.
 7. Zal de Voogd, zooals ook ieder Inwoonder van 't Eijland bij Boete van 20 Grosschen en naar bevinden nog meer, het Vee uit de Duinen houden, dat zulke niet vertrede of afeete, nog iemand zulken Helm afmaije, afgrave, of met Graven en elders in de Duinen ruineeren, en den S. Koningl. Majesteit toestaanden Konijn-Fang Naadeel toebrenge. En wie die hiertegen handelnden, in die, hiervan uitgebragte Ordonnantien gestipuleerde Straffe en Boete vervallen zijn, zoo heeft hij ook zulke Boetschuldige en Verbrekers, zoo heeft hem zulke bekend worden ieder keer haastig tot de daarop staande boete ter behoorlijke Plaatse aan te geven.
 8. Eindelijk zal hij ook bovendien, all het geene, wat de Koningl Krijgs en Domainen Kammer, of op derzelve Bevel, de Amtsverwalter in Norden, ten Dienste van Zijne Koningl. Majesteit hem zal aabeveelen, getrou en onverdroten uitvoeren. Zoo als hij nu dit alles
  9) door eenen lijfelijken Eed tot God Allmagtig beloovt en geschworen heeft, zoo zullen hem ook voor zulke rijke getrouwe Diensten jaarlijks en alle Jaar, in 't, in 't bezonder van den 1. December af te rekenen , die in den Etat uitgezettede Negentien Rijksdl Salaris uit de Koningl. Rentheij in Norden, reeders ook de primitive Kroeghouding en Verkoop van Kruidenierswaren op 't Eijland, waarvoor hij intuschen 3.Rijksdl. aan de Norder Rentheij betaald, ook bij Strand.gevallen van het aandeel de Eijlanders 2 Portionen virites, en eindelijk aan Gerechts Gelden het geene wat de Taxe medebrengt, hebben te genieten.
  Ten Oirkonde van dat is deze Bestelling en Instructie uitgevaardigt, en met het Koningl. Krijgs- en Domainen Kammer Inzegel bekragtigd. Zoogedaan en gegeven.Aurich den 27. Dec 1779.

LS

Koningl. Pruiss. Oostvr. Krijgs- en Domainen Kammer


tot deze Copie Hoppe

 

Bestellings Instruction voor Ulrich Ubben als Voogd op 't Eijland Juist


 

eindrule

top  
back
 
home

 

 

^